Algemene voorwaarden


1. Onze algemene voorwaarden

Artikel 1.1.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- "Van Sinay bv": Van Sinay bv, ingeschreven in Vlaams Brabant BTW BE 0462 620 021
- "De Klant": De potentiële afnemer van zaken en/of diensten van Van Sinay bv

Artikel 1.2.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Van Sinay bv, alsmede op de tussen Van Sinay bv en de Klant gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.

Artikel 1.3.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 1.4.
Voorwaarden van Klant zijn slechts van toepassing indien en voor zover daarover schriftelijk met Van Sinay bv overeenstemming bereikt is.

Artikel 1.5.
Indien (een) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Van Sinay bv en de Klant in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

2. Aanbod en overeenkomst

Artikel 2.1.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod door de Klant wordt aanvaard, heeft Van Sinay bv het recht dit aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

Artikel 2.2.
Een overeenkomst komt tot stand tussen Van Sinay bv en de Klant indien deze een aanbieding van Van Sinay bv online, per e-mail of per fax of anderszins accepteert.

Artikel 2.3.
In de regel zal Van Sinay bv levering doen plaats vinden binnen 72 uur na goedkeuring van de Klant en ontvangst van het te betalen bedrag op rekening van Van Sinay bv, mits de producten op voorraad leverbaar zijn vanuit onze toeleveranciers.

Artikel 2.4.
Alhoewel Van Sinay bv de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijzen en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen Van Sinay bv en de wederpartij kan (gaan) duiden kan de Klant hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2.5.
Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

3. Prijzen / tarieven en betaling

Artikel 3.1.
De door Van Sinay bv in een aanbieding/orderbevestiging aangegeven prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en gelden uitsluitend voor de in de aanbieding/orderbevestiging genoemde prestaties of leveringsomvang.

Artikel 3.2
Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn (tenzij anders aangegeven) in euro en exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De verzendkosten zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3.3
Van Sinay bv behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. De Klant is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden binnen zeven (7) dagen na de mededeling van Van Sinay bv van de prijsverhoging.

Artikel 3.4
Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging optreedt in de kosten van Van Sinay bv, ten gevolge van enigerlei voorziening in een collectieve arbeidsovereenkomst, wet, besluit of beschikking van (semi)overheidswege (buitenlandse overheden daaronder begrepen) van dwingend rechtelijk karakter, dan wel indien buiten de invloedssfeer van Van Sinay bv zodanige kostprijsverhogende omstandigheden optreden dat in redelijkheid van Van Sinay bv niet langer kan worden gevergd dat de overeengekomen prijs wordt gehanteerd verklaart de Klant zich reeds nu voor als dan akkoord met een wijziging van die prijs, die door Van Sinay bv aan de Klant middels de aanduiding van objectieve maatstaven nader zal worden medegedeeld.

Artikel 3.5.
Van Sinay bv behoudt zich het recht voor bestellingen van de Klant te annuleren, indien niet binnen 7 dagen na orderdatum, de betaling is ontvangen.

4. Levering / Leveringstermijnen / Transport

Artikel 4.1.
De door Van Sinay bv (eventueel) vermelde levertijd kan nooit als fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van een levertijd kan nooit leiden tot schadevergoeding of enige andere actie jegens Van Sinay bv, tenzij anders overeengekomen en behoudens in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Van Sinay bv.

Artikel 4.2.
Van Sinay bv behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.

Artikel 4.3.
Indien de Klant haar noodzakelijke medewerking tot nakoming van de verbintenis door Van Sinay bv niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt is gerechtigd om, binnen acht dagen nadat de Klant daartoe door Van Sinay bv in gebreke is gesteld, de overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en onverminderd het recht van Van Sinay bv om van de Klant vergoeding van geleden verlies en/of gederfde winst te vorderen. Daarnaast zal, indien en zolang de door de Klant veroorzaakte verhindering in de nakoming door Van Sinay bv voortduurt, door de Klant van Van Sinay bv geen nakoming kunnen worden gevorderd terwijl Van Sinay bv gerechtigd is van de Klant vergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten te verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikellid omschreven gedrag c.q. de nalatigheid van de Klant.

Artikel 4.4.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking, e.d. bepaald door Van Sinay bv, zonder dat Van Sinay bv hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.

5. Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

Artikel 5.1.
Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die Van Sinay bv niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat Van Sinay bv door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten.

Onder overmacht wordt onder meer begrepen:

Artikel 5.1.1.
Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;

Artikel 5.1.2.
Vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van Van Sinay bv;

Artikel 5.1.3.
Transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar Van Sinay bv toe of van Van Sinay bv naar de Klant wordt gehinderd of belemmerd.

Artikel 5.2.
Van Sinay bv heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien enige omstandigheid (verdere) nakoming verhindert.

Artikel 5.3.
Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van Van Sinay bv opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

Artikel 5.4.
Indien Van Sinay bv bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Van Sinay bv gerechtigd het reeds geleverde of uitgevoerde c.q. het leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

6. Eigendomsvoorbehoud

Artikel 6.1.
De eigendom van de geleverde zaken wordt door Van Sinay bv uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Daarbij is inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichtte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

7. Risico

Artikel 7.1.
Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de Klant over, op het moment aflevering op het door de Klant opgegeven adres.

8. Reclames / Aansprakelijkheid / Retourzending:

Artikel 8.1.
De Klant heeft de verplichting bij aflevering van de zaken te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten omtrent een door Van Sinay bv geleverd product, dienen door de Klant terstond aan Van Sinay bv per aangetekend schriftelijk schrijven en gemotiveerd binnen uiterlijk 5 werkdagen na aflevering per e-mail, dan ook steeds schriftelijk te worden medegedeeld en bevestigd. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt Van Sinay bv geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de Klant de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 8.2.
Indien de Klant aantoont dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Van Sinay bv de keuze deze zaken tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe zaken dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 8.3.
Indien de Klant een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de Klant het recht het product binnen 7 (zeven) werkdagen dagen na aflevering aan Van Sinay bv te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat alle verzendkosten voor rekening van de Klant komen. Ongefrankeerde retourzendingen worden geweigerd.

Artikel 8.4.
Van Sinay bv aanvaardt retour gezonden zaken, zoals vernoemd in artikel 8.2 en artikel 8.3 slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk, per e-mail akkoord is gegaan, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Van Sinay bv op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Van Sinay bv deze zaken aan de Klant afleverde.

9. Garantie

Artikel 9.1.
Van Sinay bv verplicht zich alle bepalingen van de fabrieks- garantie van de geleverde zaken op te volgen. Zo hebben alle producten een minimale fabrieksgarantie van 1 jaar.

Artikel 9.2.
Onverminderd hetgeen in artikel 9.1 beschreven kan de Klant geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepalingen: indien de Klant wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook - vallen reparaties die niet door of namens Van Sinay bv zijn verricht; indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik; indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen; indien de Klant de zaken heeft verwaarloosd; indien de Klant de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de Klant behoort te komen.

10. Persoonsgegevens

Artikel 10.1.
Door de Klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand alleen ter gebruik voor de uitvoering van de bestelling van de Klant.

Artikel 10.2.
De gegevens van Klant worden opgenomen in een centraal bestand van Van Sinay bv en zullen alleen worden gebruikt om de Klant volledig up-to-date te houden voor wat betreft de zaken en diensten van Van Sinay bv, tenzij de Klant heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen. De verwerking van de gegevens van de Klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 10.3.
De Klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Van Sinay bv over de persoon van de Klant worden opgenomen in het bestand van Van Sinay bv. De Klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen indien deze gegevens niet correct zijn.

11. Diversen

Artikel 11.1.
Indien Klant aan Van Sinay bv schriftelijk opgave doet van een adres, is Van Sinay bv gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat Klant Van Sinay bv een nieuw adres heeft doorgegeven.

Artikel 11.2.
Indien door Van Sinay bv gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden te eisen. De Klant kan nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Van Sinay bv deze Voorwaarden soepel toepast.

Artikel 11.3.
Van Sinay bv is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de Klant gebruik te maken van derden.

12. Toepasselijke recht en geschillenregeling

Artikel 12.1.
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Van Sinay bv is het Belgisch recht van toepassing.

Artikel 12.2.
Geschillen tussen Van Sinay bv en de Klant zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in het arrondissement Vlaams Brabant.

Verzending - informatie


Komen er nog extra kosten bij voor aflevering?

Alle vermelde prijzen in de shop van Van Sinay bvba zijn exclusief BTW.
Bij orders voor aflevering binnen België € nog te bepalen (ex. BTW) transport en administratiekosten in rekening gebracht..

Hoe kan ik mijn bestelling betalen?

Bij Van Sinay bvba kunt u momenteel enkel betalen via overschrijving:

Via een Bankoverschrijving vooraf op de rekening van Van Sinay bvba.
(Betaling dient te geschieden naar : Van Sinay bvba,
Bankrekening : 7341 3126 0005 of IBAN nr. BE967341 3126 0005 en  BIC: KREDBEBB onder vermelding van het via e-mail verkregen ordernummer.)

Bestelt u namens een bedrijf vanuit België en u bent u in het bezit van een BTW nummer dient u het BTW nummer op uw order te vermelden.
Bestelt u namens een bedrijf vanuit het buitenland en u bent in het bezit van een BTW nummer dient u ons te contacteren om uw order te verwerken.
Wat zijn de bankgegevens als ik vanuit het buitenland een betaling per bank wil doen?
U dient het verschuldigde bedrag over te boeken naar:
IBAN nr. BE967341 3126 0005
Ten name van : Van Sinay bvba
Onder vermelding van uw ontvangen ordernummer.

Kan ik mijn bestelling ook bij u afhalen?

Van Sinay bvba werkt vanuit diverse magazijnen en daarom is niet mogelijk om als consument daar goederen af te halen. Dit geldt ook voor ons kantooradres.

Heeft Van Sinay bvba een winkel die ik kan bezoeken?

Van Sinay bvba beschikt over deze online webshop en heeft een winkel waar klanten kunnen winkelen (beperkt aanbod).
Alle bestellingen die u plaatst worden dan ook altijd via de webwinkel verwerkt en uitgeleverd (niet ter plaatse).

Wanneer wordt uw bestelling bezorgd?

Van Sinay bvba streeft ernaar om de bestelde goederen binnen 72 uur na bestelling en ontvangst van de betaling bij u af te leveren (tijdens de werkdagen). Indien de goederen niet op voorraad zijn bedraagt de levertijd maximaal vier weken. Mochten hier wijzigingen in ontstaan dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld door onze klantenservice.

Kan ik mijn bestelling in het uitleverproces traceren?

Ja, als gratis service houden wij onze klanten op de hoogte via e-mail om uw bestelling te volgen in het uitleverproces binnen ons bedrijf en systeem. Op deze manier wordt u online op de hoogte gehouden waar uw bestelling zich bevindt. Na verzending ontvangt u van ons een email wanneer uw bestelling op het distributiecentrum van de vervoerder is ingeboekt. Vervolgens zal uw bestelling aangeboden worden binnen de 24 uur op het opgegeven adres (binnen de werkdagen)

Heb ik een e-mail adres nodig om te kunnen bestellen?

Ja, u ontvangt per email een bevestiging van uw bestelling.

Kan ik de bestelling op een ander adres dan mijn eigen adres laten leveren?

Ja, in dit geval dient u echter op het bestelformulier direct het afleveradres te vermelden of dit als opmerking bij de bestelling te vermelden. Voorwaarde is wel dat de betaling reeds is voldaan.

Ontvang ik een orderbevestiging?

Ja, uw bestelling wordt steeds per email bevestigd.

Ontvang ik een aankoopbewijs/garantiebewijs?

Bij aflevering van uw bestelling ontvangt u een nota.
Deze nota geldt als aankoopbewijs en is tevens uw garantiebewijs.

Hoe ontvang ik de factuur?

Bij aflevering van uw bestelling ontvangt u tevens de factuur.

Overig Mocht u uw vraag hierboven niet tegengekomen zijn, dan kunt natuurlijk altijd contact met ons opnemen via ons contactformulier Van Sinay bvba stelt iedere reactie op prijs en horen deze graag van u.

We streven ernaar om u zo spoedig mogelijk van een antwoord te voorzien.

Copyright rechten


1. Toegang tot de website

De hieronder vermelde regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Van Sinay bv:

 • Elke bezoeker van de website is gebonden door deze regels en voorwaarden.
 • De bezoeker van de website verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.
 • Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Van Sinay bv enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.
 • Van Sinay bv heeft met huidige website tot doel om aan elke geïnteresseerde toe te staan kennis te nemen van de goederen en diensten dewelke door Van Sinay bv worden geleverd.
 • Een bezoeker/-ster van Van Sinay bv mag geen auteursrechtelijke beschermde werken, of andere in Van Sinay bv opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder de uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming van Vermaele Projects, auteur en webmaster van Van Sinay bv.
 • Het verlenen van toegang tot het privaat gedeelte van de website van Van Sinay bv middels het gebruik van gebruikersnamen en paswoorden, kan ten allen tijden door Van Sinay bv worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.

2. Aansprakelijkheid met betrekking tot de weergegeven informatie

Het geheel van informatie zoals aan te treffen op de website van Van Sinay bv onder de vorm van teksten, documenten, beelden, databanken of andere, wordt door Van Sinay bv ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg vanwege Van Sinay bv inhoudt met betrekking tot beschikbaarheid, levering of aangepastheid voor commerciële of particuliere doeleinden.

Van Sinay bv treft dan ook geen enkele aansprakelijkheid betreffende uit het gebruik van de teksten, documenten, beelden of andere informatie van deze website, noch betreffende de uitvoering.

3. Aanwezige links

Teneinde het bezoek van de website van Van Sinay bv voor de gebruiker te vergemakkelijken, worden er links naar de website van derden aangebracht.
De bezoeker is vrij in het al dan niet aanwenden van deze links.
Enige schade voortspruitend uit het aanwenden van de voorgestelde links valt dan ook buiten elke aansprakelijkheid van Van Sinay bv nu deze geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot het gebruik van deze sites van derden dan wel betreffende de informatie welke op deze sites wordt verstrekt.

De gebruiker van de website die vaststelt dat een op de website aanwezige link incorrect zou zijn of niet zou functioneren, mag hiervan ten allen tijde melding maken aan Van Sinay bv.

Van Sinay bv behoudt zich het recht voor om ten allen tijde nieuwe links aan te brengen of bestaande links te verwijderen.

4. Bescherming van intellectuele rechten – Copyright rechten

Het logo, evenals de zaaknaam van Van Sinay bv behoren tot diens eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van Van Sinay bv en Vermaele Projects anderzijds.

De aanwezigheid van andere handelsnamen of merknamen op de website van Van Sinay bv, geschiedt na uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden daarop.

Van Sinay bv draagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijk een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden.

De copyright rechten en verantwoordelijkheid voor de inhoud blijven eigendom van de oorspronkelijke uitgevers/schrijvers/auteurs. We hebben de informatie enkel op deze website vermeld voor educatieve doeleinden. Het materiaal op deze site mag niet vermenigvuldigd of verspreid worden zonder toestemming van de oorspronkelijke eigenaar. Als u eigenaar bent van enige gepubliceerde informatie via een link op deze website en u vindt het ongepast dat deze informatie via deze site wordt aangeboden mag u een e-mail sturen naar Van Sinay bv. Wij zullen de informatie ogenblikkelijk aanpassen of deze van de website verwijderen.

Privacy verklaring


1. Waarom deze privacyverklaring?

Van Sinay bv hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring wil Van Sinay bv u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van onze website verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door Van Sinay bv.

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op het platform van Van Sinay bv.

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De website www.vansinay.be is een initiatief van:

VAN SINAY bv (Hierna: “Van Sinay Luc”)

  Steenweg Asse 26, 1540 Herne (B) - België
  Telefoon: +32 (0)2 396 16 89
  luc@vansinay.be
  BTW-nummer: BE 0462 620 021

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Van Sinay bv verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door Van Sinay bv bij het verzenden van een boodschap via het contactformulier of door het bezoek aan onze website:

Naam + Voornaam
E-mailadres
Bedrijfsnaam
Zakelijk adres
Stad / Gemeente
Postcode
Land
Gegevens omtrent uw bericht en of boodschap
Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website, zoals IP-adres, type van gebruikte browser, de webpagina die u bezocht wanneer u de Website raadpleegde.

4. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Van Sinay bv verzamelt persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van gegevens wordt uitgebreider naarmate u intensiever gebruik maakt van de website en onze online diensten.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • U toegang verschaffen tot uw gebruikersprofiel als dit van toepassing is.
 • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor u, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.
 • Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens.
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.
 • Marketing doeleinden
 • Bij een bezoek aan de website van Van Sinay bv worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht.

Wanneer u de website van Van Sinay bv bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Van Sinay bv en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Van Sinay bv zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Van Sinay bv.
We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. Van Sinay bvba heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

5. Wij gebruiken ook beperkt cookies!

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen 'cookies' op uw harde schijf geplaatst worden om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan het platform te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.

5.1. Gebruik van cookies

Van Sinay bv verzamelt ook informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van de site verder op punt te stellen.

Op onze site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader worden het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, geregistreerd en worden deze gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te verbeteren en te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de gevolgen voor jouw privacy hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.

doubleclick.net
Cookies:
DSID (14 dagen) | IDE (390 dagen)

google.com
Cookies:
1P_JAR (1 maand) | ANID (6 maand) | CONSENT (8 maand) | NID (6 maand) | __Secure-3PAPISID (2 jaar) | __Secure-3PSID (2 jaar) | __Secure-3PSIDCC (1 jaar)

www.google.com
Bestandssystemen: https://www.google.com
Lokale opslag: https://www.google.com
Sessie-opslag opslag: https://www.google.com

/ Cookies: NIHIL
Lees ook het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics

vansinay.be
Cookies:
CookieLawInfoConsent (1 jaar) | cookielawinfo-checkbox-advertisement (1 jaar) | cookielawinfo-checkbox-analytics (1 jaar) | cookielawinfo-checkbox-functional (1 jaar)  | cookielawinfo-checkbox-necessary (1 jaar) | cookielawinfo-checkbox-others (1 jaar) | cookielawinfo-checkbox-performance  (1 jaar)| pll_language (1 jaar) | tk_ai (Wanneer de browsingsessie eindigt) | viewed_cookie_policy (1 jaar) | wordpress_logged_in_bc ........ (Wanneer de browsingsessie eindigt) | wordpress_logged_sec_bc ........ (Wanneer de browsingsessie eindigt) | wordpress_test_cookie (Wanneer de browsingsessie eindigt) | wp-settings-1 (1 jaar) | wp-settings-time-1 (1 jaar) | mailchimp_landing_site (1 jaar)
/ Lokale opslag: https://vansinay.be
/ Sessie-opslag: https://vansinay.be

youtube.com
Cookies:
LOGIN_INFO (2 jaar) | VISITOR_INFO1_LIVE (6 maand) | YSC  (Wanneer de browsingsessie eindigt) |  __Secure-3PAPISID (2 jaar) | __Secure-3PSID (2 jaar) | __Secure-3PSIDCC (1 jaar) | 

www.youtube.com
/ Lokale opslag: https://www.youtube.com
/ Sessie-opslag: https://www.youtube.com

Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt de firma Van Sinay bv geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met uw persoonsgegevens omgaan.
PS men kan steeds in de instellingen van uw browser de cookies blokkeren.

5.2. Google Analytics

Van Sinay bv maakt ook gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Voor de analyse van het gebruik van de website maakt Google Analytics gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. * U kan steeds in uw browser het gebruik van cookies uitschakelen.

Wijzigingen aan de Van Sinay bv Privacyregeling zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via de website zelf.

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring (zie punt 5.).

Als u de website van Van Sinay bv wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Hoe u cookies daarentegen kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze Cookieverklaring (zie punt 5.2 *).

6. Wat zijn mijn rechten?

6.1.  Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Van Sinay bv verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

 • Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.
 • Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
 • Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring.
 • De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal Van Sinay bv onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

6.2.  Recht op inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens

Bij bewijs van uw identiteit als Gebruiker, beschikt u over een recht om van Van Sinay bv uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer Van Sinay bv uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal Van Sinay bv hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar luc@vansinay.be

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Van Sinay bv. Van Sinay bv zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;
 • Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
 • Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.
 • Van Sinay bv beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

6.3.  Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 • Gedurende de periode die Van Sinay bv nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;
 • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en Gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;
 • Wanneer Van Sinay bv de persoonsgegevens van de Gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en Gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;
 • Gedurende de periode die Van Sinay bv nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.
 • Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Van Sinay bv staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij Van Sinay bv dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de Gebruiker op bezwaar.

Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal Van Sinay bv hieraan gevolg geven binnen één  (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar luc@vansinay.be

6.4.  Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Gebruiker heeft het recht om de aan Van Sinay bv verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de Gebruiker.

Indien Gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal Van Sinay bv hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar luc@vansinay.be

6.5.  Recht op het intrekken van mijn toestemming/recht om klacht in te dienen

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door Van Sinay bv bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Indien Gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal Van Sinay bv hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar luc@vansinay.be

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Van Sinay bv